Beijing
September 3-11, 2007


Shopping

Click the image to view it full size.


The Silk Market


Wangfujing Street


Dazhalan/Liulichang District


Panjiayuan ("The Dirt Market")